Műszaki mérnökasszisztens felsőoktatási szakképzés

A felsőoktatási szakképzés megnevezése: Műszaki mérnökasszisztens felsőoktatási szakképzés - Technical Engineer Assistant

 

 mintatanterv

 

A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:

- szakképzettség: műszaki mérnökasszisztens

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Technical Engineer Assistant

- választható szakirányok: gépészeti specializáció

 

A szak képzési célja:

A képzés célja műszaki szakemberek képzése, akik specializációjuknak megfelelő széles körű természettudományos, társadalomtudományi, műszaki, informatikai és gazdaságtani ismereteik, valamint – elsősorban munkaadói igényekre alapozott – gyakorlati szaktudásuk birtokában támogatni tudják a vállalatoknál és intézményeknél dolgozó mérnökök, döntéshozók munkáját. A képzés célja továbbá a szakelméleti megalapozás olyan szintű megvalósítása, amely lehetővé teszi az erős gyakorlati felkészültség megszerzését, majd a kezdeti munkatapasztalatok integrálását az összefüggő szakmai gyakorlat során. A végzett szakemberek önálló és csoportban való munkavégzésük során képesek mérnöki felkészültséget és különleges engedélyt nem igénylő gyártási, szerelési, kivitelezési, építési, fenntartási, vállalkozási, karbantartási, üzemeltetési folyamatirányítási, analitikai, környezetvédelmi, és fejlesztési részfeladatokat végezni, illetve alkalmasak a munkafolyamatok középszintű irányítására, szervezésére és műszaki ügyintézői feladatok ellátására.

 

Képzési terület: műszaki

Tagozat, képzési idő
Nappali és levelező tagozaton 4 félév.


Finanszírozás

államilag ösztöndíjas, önköltséges (nappali:180 000 Ft/félév, levelező:180 000 Ft/félév)

A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit. Az elméleti és gyakorlati képzés aránya: gyakorlat-orientált 40% - 60%.
Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 560 óra. Részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra. Részidős képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét;
A képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.

 

Besorolási alapképzési szak: Gépészmérnöki BSC / Anyagmérnöki BSC 

 

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakör(ök):
2910 Egyéb magasan képzett ügyintéző
3111 Bányászati technikus
3112 Kohó- és anyagtechnikus
3113 Élelmiszer-ipari technikus
3114 Fa- és könnyűipari technikus
3115 Vegyésztechnikus
3116 Gépésztechnikus
3117 Építő- és építésztechnikus
3121 Villamosipari technikus (energetikai technikus)
3122 Villamosipari technikus (elektronikai technikus)
3131 Mezőgazdasági technikus
3132 Erdő- és természetvédelmi technikus
3133 Földmérő és térinformatikai technikus
3134 Környezetvédelmi technikus
3135 Minőségbiztosítási technikus
3136 Műszaki rajzoló, szerkesztő
3139 Egyéb, máshova nem sorolható technikus
3151 Energetikai (erőművi) berendezés vezérlője
3152 Égető-, víz- és csatornaművi berendezés vezérlője
3153 Vegyipari alapanyag-feldolgozó berendezés vezérlője
3154 Kőolaj- és földgázfinomító berendezés vezérlője
3155 Fémgyártási berendezés vezérlője
3159 Egyéb folyamatirányító berendezés vezérlője
3161 Munka- és termelésszervező
3162 Energetikus
3163 Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású
3171 Tengeri és belvízi hajóparancsnok, fedélzeti tiszt
3172 Légijármű-vezető, hajózómérnök
3173 Légiforgalmi irányító
3174 Légiforgalmi irányítástechnikai berendezések üzemeltetője
3190 Egyéb műszaki foglalkozású
3910 Egyéb ügyintéző

Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

- Tudás:
Ismeri a műszaki képzési terület műveléséhez szükséges általános matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat, és a velük összefüggő terminológiát.
Ismeri a műszaki képzési terület adott részterületéhez kapcsolódó tevékenységek legfontosabb eljárásait, eszközeit és dokumentációs rendszerét.
Ismeri a speciális szakterületén alkalmazható adatgyűjtési és feldolgozási módszereket.
Ismeri a szakszerű és hatékony írásbeli, rajz útján történő és szóbeli szakmai kommunikáció eszközeit.
Ismeri a műszaki képzési terület adott részterületének legfontosabb etikai és jogi szabályait.
Ismeri a speciális szakterületének lényeges gyakorlati munkafogásait, munkafolyamatait.
Birtokában van a munkahely irányításához szükséges középvezetői feladatok ellátását biztosító minőségirányítási, vezetési és szervezési ismereteknek.
Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai, környezetvédelmi területek elvárásait, követelményeit.

- Képesség:
A műszaki képzési terület egy adott részterületén felmerülő rutinfeladatok megoldása során képes alkalmazni a megismert általános elveket, szabályokat, eljárásokat, terminológiát.
Képes szakterületén belül adott részterület műszaki folyamatait működtetni és munkáját dokumentálni.
Alkalmazza a műszaki képzési terület adott részterületére vonatkozó adatgyűjtési módszereket.
Feladatmegoldása során képes együttműködni és szakmai kommunikációt folytatni más szakemberekkel.
Képes szakterületén feladatai megoldásához IKT eszközöket felhasználni.
Gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő kitartással és monotónia-tűréssel rendelkezik.
Képes speciális szakterületén a lényeges gyakorlati munkaműveletek elvégzésére, egyes gépek, berendezések kezelésére.
képes egyénileg és csoportmunkában egyaránt ismereteinek gyakorlatban való megvalósítására
Képes létrehozni, olvasni és értelmezni a műszaki dokumentációkat.

- Attitűd:
Vállalja és elfogadja a műszaki képzési területet, az ott ellátandó mérnöki kisegítő tevékenységeket.
Érdeklődő a műszaki képzési területtel összefüggő új módszerekkel és eszközökkel kapcsolatban.
Elfogadja és betartja a munka- és szervezeti kultúra etikai elveit, továbbá a munkavállalás és munkavégzés jogi szabályait.
Elkötelezett a minőségi követelmények betartása iránt.
Betartja és betartatja a szakterületéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai, környezetvédelmi követelményeket.
Nyitott ismereteinek gyarapítása iránt.

Autonómia és felelősség:
A kiadott feladatot képes önállóan végrehajtani.
Felismeri saját szakmai korlátait egy adott probléma felmerülése esetén.
Munkahelyi vezetőjének utasítása alapján irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését, felügyeli a gépek, berendezések üzemeltetését.
Képes és hajlandó együttműködni szakmai feladatok megoldásában más résztvevőkkel.
Figyelembe veszi munkájában az etikai és jogi szabályokat, szervezeti előírásokat.
Felelősséggel végzi saját munkáját és felelősséget vállal érte.
Felkészült a munkavállalásra, vállalkozásra (önfoglalkoztatásra).

A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei:

valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit;
a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit;
a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit, a műszaki szakmacsoportok szerinti specializáló kreditértéke legfeljebb 15 kredit.

A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei:

A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében a felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében, valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetnél, továbbá egyesületnél, alapítványnál, költségvetési szervnél, önkormányzatnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél végzett gyakorlat.

 

Kollégium
Pályázat útján az elsőévesek számára korszerű kollégiumi férőhelyet tudunk biztosítani.


Felvételi ügyintézés

Dunaújvárosi Egyetem Tanulmányi Hivatal § Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A (főépület, fsz. 114.)
Tel.: (25) 551-177, 551-254.
Küldj egy e-mailt: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.